Syarat Perkhidmatan

1. Syarat

(1) BEAUTEX Co., Ltd. (selepas ini dirujuk sebagai "syarikat kami") menetapkan syarat ini dalam menyediakan "Push! Color GLOBAL" (selepas ini dirujuk sebagai "laman web ini"). Pelanggan yang menggunakan tapak ini dialu-alukan untuk menggunakan laman web ini. Anda hendaklah menggunakan tapak ini selepas menerima perjanjian ini.
(2) Syarikat boleh mengubah perjanjian ini.

2. Pembelian produk, dsb.

(1) Pengguna hendaklah memohon untuk pembelian produk, dsb. dengan kaedah yang ditentukan oleh Syarikat.
(2) Jika Syarikat meluluskan permohonan daripada pengguna, kontrak jualan (termasuk kontrak penyediaan perkhidmatan; yang sama akan terpakai selepas ini) hendaklah diwujudkan antara pengguna dan Syarikat.
(3) Jika kontrak jualan dibuat dengan Syarikat, pengguna hendaklah membayar harga dan caj lain melalui kaedah pembayaran yang ditentukan oleh Syarikat pada masa yang ditetapkan oleh Syarikat.
(4) Apabila kontrak jualan dibuat antara pengguna dan Syarikat, pengguna tidak boleh membatalkan atau memulangkan kontrak jualan melainkan semua syarat yang dinyatakan di bawah dipenuhi.
a) Terdapat kecacatan pada produk, dsb., atau terdapat kemungkiran hutang kita.
b) Syarikat tidak boleh menghantar produk tanpa kecacatan, dsb. kepada pengguna dalam tempoh yang ditetapkan oleh Syarikat.
c) Apabila pengguna menerima produk, dsb., produk dsb. mesti dibatalkan atau dipulangkan dalam tempoh yang ditetapkan oleh Syarikat, dan produk yang diterima dsb. mesti dipulangkan.

3. Perbuatan yang dilarang

Pengguna tidak boleh melakukan mana-mana tindakan berikut.
a) Penggunaan ID, kata laluan dan kad kredit tanpa kebenaran untuk menggunakan laman web ini.
b) Perbuatan yang mengganggu atau mungkin mengganggu operasi tapak ini.
c) Perbuatan yang melanggar hak harta, hak cipta, hak reka bentuk, hak tanda dagangan, hak potret, privasi dan hak lain Syarikat atau pihak ketiga.
d) Perbuatan yang boleh atau mungkin menyinggung ketenteraman awam dan akhlak.
e) Perbuatan yang melanggar atau mungkin melanggar undang-undang.
f) Perbuatan lain yang dianggap tidak sesuai oleh Syarikat.
4. Syarat penyediaan laman web ini
(1) Kami tidak bertanggungjawab ke atas peralatan, perisian, cara komunikasi, teknologi, dsb. yang digunakan oleh pengguna untuk menggunakan tapak ini, dan kami tidak memberikan sebarang sokongan.
(2) Syarikat boleh menggantung atau menukar tapak ini untuk penyelenggaraan, dsb. tanpa memberitahu pengguna.
(3) Kami tidak menjamin bahawa laman web ini tidak akan diganggu, dibatalkan atau sebaliknya diganggu.

5. Pelanggaran peraturan, dsb.

Jika pengguna berada di bawah mana-mana yang berikut, Syarikat boleh membatalkan kelayakan pengguna tanpa memberikan sebarang notis atau pemberitahuan kepada pengguna dan membatalkan kontrak jualan produk dsb. yang dibuat dengan pengguna.
a) Apabila kandungan maklumat yang didaftarkan pada masa permohonan adalah palsu atau penipuan.
b) Jika anda melanggar perjanjian ini atau kontrak dengan kami.
c) Apabila didapati bahawa orang itu adalah samseng, samseng / ahli bersekutu, syarikat berkaitan samseng (selepas ini dirujuk sebagai "samseng, dll.") atau mana-mana orang lain yang serupa, atau orang yang mempunyai hubungan rapat dengan orang-orang ini.
d) Apabila samseng, dsb. digunakan secara tidak wajar, atau samseng dsb. diberikan dana dan kemudahan, dan tindakan lain yang patut dikritik secara sosial dengan samseng, dsb. dilakukan.
e) Jika anda melanggar undang-undang.
f) Di samping itu, apabila kita menilai bahawa ia tidak sesuai sebagai pengguna.

6. Pengurusan dan pengendalian maklumat peribadi

(1) Syarikat hendaklah boleh menggunakan maklumat peribadi pengguna untuk tujuan berikut.
a) Penyediaan perkhidmatan penyediaan maklumat, perkhidmatan penggunaan sistem, dan perkhidmatan lain yang dikendalikan oleh syarikat kami.
b) Penjualan, permintaan dan penghantaran produk syarikat kami atau pihak ketiga.
c) Pengesahan identiti.
d) Pengebilan, pengiraan bil.
e) Menjawab laporan, aduan, dan pertanyaan lain daripada pengguna.
f) Komunikasi dengan pengguna, seperti perkhidmatan kepada pengguna, pemberitahuan kemas kini, dan pemberitahuan maklumat lain.
g) Pelaksanaan pemasaran seperti soal selidik, kempen, dan undian.
h) Pengagregatan dan analisis maklumat pendaftaran, status penggunaan, sejarah capaian, dsb. bagi tujuan menambah baik perkhidmatan yang dikendalikan oleh syarikat kami.i) Pembangunan perkhidmatan dan fungsi baharu.
j) Penyelenggaraan sistem dan penyelesaian masalah.
k) Pengiklanan syarikat kami atau pihak ketiga (termasuk menghantar mel terus dan menghantar e-mel).
(2) Syarikat hendaklah boleh memberikan maklumat peribadi kepada pihak ketiga dalam kes berikut.
a) Apabila mendedahkan kepada subkontraktor atau rakan kongsi.
b) Apabila mendedahkan kepada institusi kewangan, syarikat kad kredit, agensi kutipan, agensi penyelesaian dana atau mana-mana pengendali perniagaan lain yang membuat penyelesaian atau bertindak bagi pihak yuran untuk menyelesaikan yuran.
c) Apabila mendedahkan kepada seseorang yang mempunyai kewajipan kerahsiaan kepada Syarikat, seperti peguam atau akauntan, kerana keperluan perniagaan Syarikat.
d) Apabila institusi kebangsaan, badan awam tempatan, atau pihak ketiga yang diamanahkan oleh kerajaan meminta pendedahan maklumat peribadi mengikut peruntukan undang-undang dan peraturan.
e) Apabila perlu untuk melindungi nyawa, badan atau harta seseorang dan sukar untuk mendapatkan persetujuan orang yang menjadi subjek maklumat peribadi.
f) Apabila perlu untuk melaksanakan hak kita.
g) Apabila Undang-undang Perlindungan Maklumat Peribadi dan undang-undang dan peraturan lain membenarkan.

7. Pengiklanan e-mel

Syarikat boleh menghantar e-mel kepada pengguna untuk tujuan mengiklankan produk Syarikat atau pihak ketiga.

8. Tanggungjawab kita

(1) Jika Syarikat perlu membayar pampasan kepada pengguna untuk kerosakan yang berkaitan dengan produk yang dibeli daripada Syarikat, harga hendaklah menjadi had atas hanya untuk kerosakan langsung. Walau bagaimanapun, ini tidak terpakai jika Syarikat mempunyai kecuaian yang disengajakan atau teruk.
(2) Kami tidak menjamin ketepatan, kegunaan, kesahihan, dsb. maklumat yang dihantar menggunakan tapak ini.
(3) Syarikat tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa kerosakan yang disebabkan oleh pengguna disebabkan oleh penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan laman web ini.

9. Makluman daripada kami

Pemberitahuan daripada kami akan dihantar apabila e-mel biasanya tiba dengan menghantar e-mel ke alamat e-mel yang berdaftar dengan kami.

10. Pemansuhan tapak ini

Kami boleh menghentikan tapak ini pada bila-bila masa untuk kemudahan kami.

11. Mentadbir bidang kuasa undang-undang / perjanjian

(1) Undang-undang Jepun hendaklah menjadi undang-undang yang mengawal semua perkara yang berkaitan dengan tapak ini dan perjanjian ini.
(2) Jika pertikaian timbul antara pengguna dan Syarikat mengenai penggunaan tapak ini, Mahkamah Daerah Tokyo hendaklah menjadi mahkamah bidang kuasa perjanjian eksklusif bagi peringkat pertama.